Koučink

V rámci projektu MATAPE nabízíme účastnicím a účastníkům možnost využít službu koučování. K dispozici je Vám maximálně 6 sezení s koučkami jednoho ze dvou koučovacích přístupů – Gestalt koučinku a koučinku
dle Results Coaching Systems.


Co je koučování

  • Koučink je efektivní metoda rozvoje, která využívá vnitřní potenciál každého člověka.

  • Koučink je jednou z možností, jak pracovat na svém osobním rozvoji.
    Kouč/ka provází koučovanou/ého na cestě při řešení pracovních a životních situací.

  • Koučování je o objevování, uvědomování si a volbě.

  • Koučink je namířen na současnost, budoucnost a řešení, nikoliv na problém a minulost.

  • Koučink je rozhovor mezi koučem a koučovaným/nou v bezpečném respektujícím prostředí.


V koučování jde nejprve o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty
k němu. Paralelně s tímto zaměřením na cíl přichází zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Zvyšuje se schopnost rozhodovat se i přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení, postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Podmínkou úspěchu koučování je, že klient je ochoten přijmout odpovědnost za sebe a svá rozhodnutí.

Jinými slovy řečeno, koučování je dobrý způsob, jak něco začít s rozmyslem měnit.


GESTALT KOUČINK

V rámci projektu MATAPE i mimo projekt nabízím koučování, které vychází z prvků Gestalt terapie. Gestalt koučink se zaměřuje na přítomnost, emoce a prožívání. Při koučinkovém setkání, pro které je důležitý rovnocenný vztah kouče/ky s koučovanou/ým, pracuji
s energií koučovaného, respektuji jeho potřeby a vzájemným rozhovorem podporuji uvědomění koučované/ho. Uvědomění koučované/ho je pak prvním impulsem k potřebné změně. Díky nehodnotícímu přístupu dochází k růstu sebevědomí koučované/ho a schopnosti
„vzít vše do svých rukou“. Pomocí Gestalt koučinku je možné řešit jakékoli téma z osobního i pracovního života. Tato cesta je Vám otevřena, těším se na setkání s Vámi.

Mgr. Monika Pavlisová, koučka


Koučink dle mezinárodně uznávaného systému RESULTS COACHING SYSTEMS

V rámci projektu MATAPE i mimo projekt nabízím koučování založené na porozumění fungování mozku. Koučovanou/ého uznávám jako experta na jeho život a práci a věřím, že každý koučovaný/á je tvořivý, nápaditý a celistvý. Koučink podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich osobním a profesionálním životě. V procesu koučování si klienti prohlubují schopnost učit se, zlepšují svůj výkon a zlepšují kvalitu svého života. Koučování podle RCS lze definovat jako „usnadňování pozitivní změny zlepšováním myšlení.“ Rolí kouče je pomoci lidem lépe myslet a ne jim říkat, co mají dělat. Bude mi potěšením být nápomocna právě na Vaší cestě.

Mgr. Klára Bartoníčková,koučka

Obě koučky nabízejí také možnost koučování po Skypu.