Lektoři


Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD.

Vystudovala obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové.
Je zaměstnána jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje předměty zaměřené na metody a teorie sociální práce a na genderové aspekty sociální práce. Vedle toho pracuje jako sociální pracovnice v Občanském sdružení Salinger, kde se věnuje sociální práci s dětmi ohroženými umístěním do ústavní péče a moderování případových konferencí v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Pod Institutem pro systemickou zkušenost absolvovala čtyřistahodinový terapeutický výcvik Umění pomáhat a pod záštitou občanského sdružení Aperio byla proškolena jako genderová auditorka. Ve své publikační činnosti se věnuje tématu rovnosti žen a mužů, jak v kontextu sociální práce, tak firem i celé společnosti. V současné době působí jako poradkyně pro slaďování osobního, rodinného a pracovního života ve třech projektech financovaných ze strukturálních fondů.

kontakt

mail: radka.janebova@matape.cz


Mgr. Monika Pavlisová

Monika Pavlisová pracuje v projektu MATAPE jako lektorka a koučka. Vystudovala právo, psychologii pachatele a kriminalistiku na Policejní Akademii ČR v Praze, své vzdělání poté doplnila studiem VŠ Pedagogické v Hradci Králové - obor sociální pedagogika, kde se mj. věnovala sociálně-patologickým jevům v rodině i ve školních zařízeních. Svou pedagogickou praxi započala ve Středisku výchovné péče Pyramida v Rybitví. Monika má bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých, před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala jako lektorka ve Vodafonu a.s. v Chrudimi a také v Praze. 

Během 6ti let své rodičovské dovolené vystudovala národní diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věk 0-6 let, byla spoluzakladatelkou Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek, kde lektorovala Montessori pracovny pro rodiče s dětmi a také založila vlastní podnikání. Slaďování osobního, rodinného a pracovního života je její neustálou životní cestou. Její motto zní:“Život je jako jízda na kole, chcete-li si udržet rovnováhu, musíte být stále v pohybu“. Albert Einstein.


Na projekt MATAPE se Monika připravovala např. účastí na mezinárodní konferenci, týkající se nových metod a technologií ve vzdělávání v Barceloně, dále pak absolvovala intenzivní výcvik v Gestalt koučování. V projektu MATAPE Monika lektoruje úvodní motivační seminář a poté zejména komunikační a prezentační dovednosti, téma slaďování, asertivitu, zvládání stresu a přípravu na přijímací pohovor. S Monikou si můžete v rámci projektu MATAPE i mimo projekt sjednat službu koučování. 

Monika je šťastnou manželkou a také maminkou dvou dětí (Jakub – 9 let a Anežka – 6 let), obě děti navštěvují Montessori ZŠ
v Pardubicích. Ve volném čase chodí ráda se svou Výmarskou ohařkou do přírody, relaxuje při jízdě na kole, neustále se vzdělává např. v oblasti koučování (týmový koučink, vztahový koučink), kariérového poradenství a osobního rozvoje (Silvova metoda, metoda Emočních rovnic, rozvoj intuitivního vnímání apod). Ráda čte knihy z oblasti pedagogiky, psychologie a osobního růstu.
Má ráda život se všemi jeho krásami a výzvami, ráda inspiruje ostatní svým pozitivním přístupem a radováním se z maličkostí.

kontakt

mail: monika.pavlisova@matape.cz


Mgr. Klára Bartoníčková

Klára Bartoníčková v projektu MATAPE působí zejména jako lektorka a koučka. Vystudovala učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice. Celý profesní život se v nějaké míře věnuje výuce angličtiny jak dospělých tak dětí, ať v pozici zaměstnankyně, tak jako OSVČ. Pět let s menšími přestávkami strávila na zkušené v Austrálii, Anglii a Irsku. Po návratu působila v ČSOB Pojišťovně jako lektorka.

Do projektu MATAPE přináší mimo jiného poznatky z nedávno absolvovaného kurzu kariérního poradenství, Intenzivního tréninku koučů Results Coaches, mezinárodní konference o nových technologiích ve vzdělávání EDULEARN12, týdenního mezinárodního workshopu na téma kreativita, ale také například kurzu arteterapie.

V projektu MATAPE Klára lektoruje tato témata: analýza osobního potenciálu, plán osobního rozvoje, slaďování, komunikace, prezentace, time management, životopis, angličtina.

Je jednou ze zakladatelek Rodinného a vzdělávací centra Holoubek, kde působí dodnes. Klára je také manželkou a šťastnou maminkou dvou dětí a to Terezky (6 let) a Ondry (3 roky). Ve volném čase ráda tančí, tvoří, čte knížky, jezdí do přírody a na chalupu v Orlických horách, cestuje, věnuje se osobnímu rozvoji. Líbí se jí čas od času relaxovat při návštěvě divadla, na koncertě nebo v kině.

V současné době se také věnuje koučování podle Results Coaching Systems. Koučování si s Klárou můžete domluvit v rámci projektu i mimo něj. Koučkou a lektorkou kurzů MATAPE se stala proto, že věří, že každý může dosáhnout toho, co opravdu chce, pokud se rozhodne, a Klára bude nejen účastnicím a účastníkům MATAPE ráda nápomocna na jejich cestě k zvoleným cílům.

kontakt

mail: klara.bartonickova@matape.cz

Ing. Vojtěch Černík

vystudoval v roce 2002 Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. V roce 2005 absolvoval kurz pedagogického minima vzdělávání dospělých při Univerzitě Karlově v Praze, který pořádala Národní asociace pro rozvoj podnikání. Od roku 2004 je lektorem v kurzech „Základy podnikání“ a „Účetnictví“ ve společnosti RPIC Pce s.r.o. V této společnosti figuruje nejen jako jednatel, zároveň vede oddělení dotačního poradenství, které od roku 2004 zajistilo více
jak 800 mil. Kč na dotační financování projektů. Spolu s profesním vzděláváním se od roku 1997 věnuje také vzdělávání dospělých ve skautském hnutí ČR. 

V této oblasti dosáhl nejvyššího skautského vzdělání zaměřeného na vodní skauting. Podílel se na organizaci táborů pro vzdělávání a organizaci celostátních setkání vodních skautů se zahraniční účastí.

Semináře „Jak začít podnikat“ si kladou za cíl seznámit účastníky s podnikatelským prostředím v České republice a vysvětlit jim základní principy podnikání a povinnosti podnikatelů vůči státní správě a místní samosprávě.

Dále pomáhají objasnit nejčastější typy podnikání a jejich výhody a nevýhody. Přibližují účastníkům systém daní v České republice a jejich provázanost na Evropskou unii. Ukazují rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím a povinností vedení těchto evidencí v závislosti na typu podnikání. V rámci semináře se probírají také rozdílné dopady vedení evidencí na výsledek hospodaření, výši daní a odvodů.

kontakt

mail: vojtech.cernik@matape.cz


Milena Vohralíková

Lektorka má střední odborné vzdělání na Střední průmyslové škole textilní a Střední pedagogické škole, obor učitelství pro mateřské školy. Je absolventkou funkčního vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve školství. Absolvovala rekvalifikační kurz pro podvojné účetnictví.

Od roku 1976 pracovala jako učitelka v mateřské škole a od roku 1985 až do roku 2007 zastávala funkci ředitelky společného zařízené jeslí a mateřské školy, později ředitelku vícetřídní mateřské školy v Holicích. Lektorka v době svého funkčního období byla pověřena vedením sekce ředitelek mateřských škol, vykonávala funkci lektorky Pedagogického centra v Pardubicích a byla členkou poradního sboru vedoucího odboru školství PK.Světlana Čiberová

Světlana Čiberová je vizážistka s více než třicetiletou praxí. Nejdříve se věnovala tomuto oboru jako koníčku při zaměstnání asistentky ve farmaceutické firmě, později, po úspěchu na Mistrovství ČR
v make-upu, jako hlavní profesi. Vystudovala ekonomickou školu, od svých 17 let se intenzivně věnuje samostudiu v oblasti vzhledu a diagnostiky, v roce 1997 absolvovala vizážistický kurz a od roku 1998 je vizážistika její hlavní pracovní náplní.

Její specializací jsou celostní proměny. Ve své práci se totiž nezaměřuje pouze na vzhled samotný, ale spíše na to, co o člověku vzhled vypovídá. Využívá znalostí z oboru psychologie vzhledu a barev, symboliky, orientální diagnostiky, typologie osobnosti. Vede klienty na cestě k sobě, k objevení skutečné vnitřní krásy a vlastní hodnoty.

Jejích služeb využívají jak jednotlivci, tak i firmy a instituce, pro které vede semináře na téma profesní image, psychologie vzhledu, typologie klienta.Mgr. Dana Krouželová

Vystudovala mediální a komunikační studia UJAK Praha. Ve svém profesním životě se specializuje na tři témata, a to na public relations ve veřejné správě, komerčním i neziskovém sektoru, dále na vzdělávací projekty financované z EU fondů a na oblast mediální výchovy, na jejímž zavádění do výuky na základních a středních školách v České republice se aktivně podílí jako lektorka
a metodička. Je autorkou několika odborných publikací na téma mediální výchova
a spoluautorkou scénářů ke čtyřem edukačním filmů na téma média v životě společnosti.

V komerční sféře se věnovala především komunikačních projektům zaměřeným na zavádění nové identity firem. V době působení na Pardubickém kraji v pozici koordinátorky pro neziskový sektor se podílela na vytvoření koncepce spolupráce s neziskovým sektorem. V současné době pracuje na Ministerstvu vnitra ČR
v oblasti publicity projektů financovaných ze strukturálních fondů a působí jako lektorka mediální výchovy. K jejím zájmům patří cestování a poznávání jiných kultur, tenis, rekreační cyklistika a pejsek.Mgr. Daniel Janata


Vystudoval obor pedagogika I. stupně základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Pracuje jako lektor národního projektu ICT Profesionál řízený NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání). Je konzultantem v oblasti řízení školy a činnostní pedagogiky. Od roku 2012 je místopředsedou Jednoty školských informatiků, která je členem profesní organizace SKAV. Zároveň je jejím zakladatelem v roce 2002. V letech 2006-2007 byl garantem celostátního vzdělávacího modulu pro pedagogy I. stupně v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Je autorem tématických vzdělávacích sad projektu FutureKids, který si kladl za cíl zvyšovat ICT dovednosti dětí. Částí této práce vydal v nakladatelství Raabe. 

Svým zaměřením v projektu MATAPE bude účastníkům pomáhat ke zvyšování ICT dovedností v on-line nástrojích GoogleApps se zaměřením na on-line spolupráci, sdílení a komunikaci.

kontakt

mail: daniel.janata@matape.cz


Bc. David Španiel 


V roce 2011 ukončil bakalářské studium na Univerzitě Hradec Králové
– FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU.
V současné době je studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia
UNIVERZITY KARLOVY se zaměřením na management.

Oboru vzdělávání dospělých v oblasti výpočetní techniky se věnuje od roku 2009
(např. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání e-learningového výukového systému MOODLE na SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové a SŠTŘ Nový Bydžov. Dále edukace v oblasti MS Office a uživatelských základů práce na PC ve společnosti BW Stavební Holding).

V kurzu se účastnice/ci nenásilnou formou seznámí s uživatelskými základy práce na PC a MS Office, které budou moci využit v praxi.


Ing. Alena Fořtová


Alena Fořtová vystudovala ekonomický obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Již v rámci studia se však rozhodla pro oblast personalistiky. Svou profesní kariéru zahájila u jednoho
z největších východočeských zaměstnavatelů, firmy se zahraničním managementem. Po 3 letech intenzivního rozvoje, již
z pozice vedoucí náboru, přijala nabídku a stala se prvním personalistou nově vznikající japonské společnosti. Jejím úkolem bylo nastavení veškerých personálních procesů, pravidel, vedení personální agendy, zastřešení oblasti náboru a výběru zaměstnanců, jejich rozvoj, vzdělávání, odměňování a motivace.


Mezi své profesní úspěchy počítá zavedení systému odměňování zlepšovacích návrhů zaměstnanců; systému odměňování při odhalení chyby; zavedení příručky pro nové zaměstnance. Po rozšíření společnosti byla jmenována do pozice vedoucí personálního oddělení a zastřešuje tým 5ti pracovníků.

V rámci své aktuální rodičovské dovolené aktivně spolupracuje se společností RPIC na projektech týkajících se pracovně právní oblasti. Úspěšně také připravila a zorganizovala assessment centre na pozici obchodního zástupce pro společnost Plaček s.r.o.

Cílem její přednášky je seznámit účastnice kurzu s jejich základními právy a povinnostmi plynoucími ze zákoníku práce. Pozornost bude věnována zejména problémům při návratu do zaměstnání po RD, problematice ukončování pracovních poměrů (dohodou, výpovědí) a s tím související otázkou odstupného a krácení či nekrácení výše podpory v nezaměstnanosti
v případě evidence na ÚP.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Sylva Horáková

Mgr. Sylva Horáková praktické zkušenosti z médií využívá pro public relations neziskových organizací. Je mluvčí PRO-BIO Svazu ekologického zemědělství, pečuje o mediální obraz biopotravin. Na regionální úrovni se věnuje zviditelnění Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy a dalším občanským iniciativám. Lektorování jí není cizí, neboť pracovala více než deset let ve školství.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Michaela Velechovská

Lektor a gestalt kouč, Training&Development Manager VEVA. Přednáší Emoční inteligenci, systém komunikace a zpětné vazby 
a další rozvojové programy. Vede projekty 360° Zpětné vazby.

Vystudovala UK fakulta pedagogiky, obor pedagogika, Coaching with the enneagram certificate program, G.Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Santa Fe, New Mexiko), Certifikační vzdělání Projekt LESK – Lektor emočních a sociálních kompetencí, ENNEA ČR, Filozofický seminář na Masarykově univerzitě v Brně, obor systematická a klinická psychologie. Spolupracuje na projektech: LESK – člen programu Lektor emočních a sociálních kompetencí, ENNEA ČR o.p.s. 2006/2008 Informatorium školy mateřské – projekt pro učitelky mateřských škol 2010 Leaderem uvnitř – projekt pro řídící pracovníky základních a středních škol. 2010.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ing. Mgr. Marie Nováková


Již více než 30 let se věnuje práci s dětmi, dospívajícími. Jako pedagog působila na nejrůznějších typech škol, ZŠ, VŠ, SŠ. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1992 v oblasti podpory rodiny, od roku 2002 také v oblasti vzdělávání pedagogů, zdravotníků, státní správy, neziskových organizací aj. Založila společně s Rut Kolínskou první MC v ČR a MC Klubíčko Černý Most. Věnuje se také etické výchově, prevenci kriminality a rizikového chování, rozvoji sociálních dovedností a osobnosti. Od roku 2004 se věnuje privátně rodinnému a osobnostnímu poradenství, od roku 2011/12 týmovému i osobnostnímu koučinku, systemické práci s párem a rodinou a terapii smíření v rodině pod vizualizací podle J. Prekop.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Monika Čuhelová


Vystudovala psychologii a sociologii na FSS MU Brno a sociální práci v Hradci Králové. Certifikovaná lektorka kursů efektivního rodičovství, rodinné terapie, absolventka kursů týkajících se výchovy
a partnerství, kursu Respektovat a být respektován. Lektorka seminářů zaměřených na slaďování rodiny, práce a osobního života, time-managementu, komunikace v rodině, rodičovských kompetencí. Vede rodičovské skupiny, nabízí individuální poradenství zejména v otázkách komunikace, osobního rozvoje, slaďování, rodinných vztahů a rodičovské praxe.

V současné době mimo lektorskou činnost pracuje v Mateřském a rodinném centru Krůček Svitavy, o.s. jako vedoucí centra, zabývá se vedením sociálně-aktivizačních programů pro rodiče, poradenstvím
a vzděláváním.

Věnuje se také prorodinné politice zejména na komunální úrovni, vedoucí skupiny pro rodinu
ve Svitavách. Příležitostně publikuje v časopisech věnujících se rodině - Máma a já, Aperio.

Jako maminka třech dětí (v roce 2014 ve věku 5,8,11), majitelka rodinného domu a velké zahrady, manželka a partnerka muže pracujícího v manažerské pozici, šéfová neziskovky, panička psa a žena s miliony nápadů a koníčků se věnuje slaďování rodiny, osobního života a práce každý den. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––